วิสัยทัศน์

วิสันทัศน์ พันธกิจ

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มีคุณธรรมนำความรู้  มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

อักษรย่อ      ค.ส.ว.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน    "เทียนส่องในปากเสือ"
ความหมาย   "แสงสว่างที่ส่องในถิ่นทุรกันดาร"

อัตลักษณ์    "อนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น"

เอกลักษณ์    "ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี)"

คำขวัญของโรงเรียน    "รักกติกา  อดกลั้น  ขยัน  สร้างสรรค์ความดี"

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    "ต้นกาสะลอง"