ข้อมูลบุคลากร

รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโคกสลุงวิทยา

 

 

ที่

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

E-mail

 
 

1

นายชูชาติ               จันทบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

2

นายพิเชฏฐ์              กงแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

นางเพทาย              แก้วมณี

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

นายวิเชียร              ยังเจริญ

ครู

 

 

5

นายประเสริฐ           ศลสกล

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

นางสาวนงค์ลักษณ์    สิทธิทรัพย์

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

นางสายยนต์            เสือสูงเนิน

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

นางกฤษณา             ศลสกล

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

นางกรกนก              หาญไชยนะ

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

นายนิเรก                นาน้ำเชี่ยว

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

นายพรชัย               สีผาย

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12

นางสาวสุธาสินี         สอนทรัพย์

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

นางสาวอัคยา           เวฬุวนารักษ์

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14

นางสาวกชพรรณ       ลาพิมพ์

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์     เกียนแก้ง

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

16

นางสาวพิมพลอย       ปานเพชร

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

17

นางสาวธัญยดา         ทาเอื้อ

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18

นางพรนภา              สุทธิสาร

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19

นางสาวปาริชาติ        ชัยวิเชียร

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20

นางสาวอารยา          นวมเพ็ชร

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

21

นายเทียนชัย            พัฒนา

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

22

นางสาวจิราภรณ์       สว่างใจ

ครูผู้ช่วย

 

 

23

นายนุกูลกิจ             เนตร์ส่งศรี

ครูผู้ช่วย

 

 

24

นายสุทัศน์               ศรีแก้ว

ครูผู้ช่วย

 

 

25

นางสาววราวรรณ      ผิวทองหลาง

ครูผู้ช่วย

 

 

26

นางสาวประพัฒน์ศร   อัญไชยศรี

พนักงานราชการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

27

นางสาวพัชรินทร์       เพ็งสลุง

ครูอัตราจ้าง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

28

นายคณิต                อาจวิเศษ

ครูอัตราจ้าง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

29

นายกิตติศักดิ์           แสงนาเรียง

ครูอัตราจ้าง

 

 

30

นายพยนต์              พฤกสลุง

ช่างไม้ชั้น 4

 

 

31

นายเดชา                งานสลุง

ลูกจ้างชั่วคราว-นักการฯ

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนโคกสลุงวิทยา

 

 

 

 

นายชูชาติ   จันทบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายพิเชฏฐ์   กงแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

                                                                                                                                      

                                                                          นางเพทาย   แก้วมณี                                     นายประเสริฐ   ศลสกล

                                                                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

                                                                                                             

                                                                       นางกรกนก   หาญไชยนะ                                       นายพรชัย   สีผาย

                                                        ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน              ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

              

 

 

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนโคกสลุงวิทยา

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี เขตการศึกษา 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2518  ตามความต้องการของชาวตำบลโคกสลุง
โดยมีนายบรรจง  สุขวิวัฒน์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอธิการชิ้น  จุลปัญโญ (หรือพระครูวิลาศ  คุณาธาร) เจ้าอาวาสวัดโคกสำราญ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  เปิดทำการสอนครั้งแรก ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสำราญ มีนักเรียน 16 คน ครู อาจารย์ 3 คน  นายพันธ์  อ่อนบรรจง
(ศึกษาธิการอำเภอพัฒนานิคม) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมา วันที่  15  ธันวาคม  2518  กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง
ว่าที่ร้อยตรีสมัย
  จำปาทอ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่


ปีการศึกษา  2519
  เริ่มปรับพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหนองกระเบียน หมู่ที่ ตำบลโคกสลุง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง  โดยความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาทั้งฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส และประชาชนตำบล โคกสลุง ตลอดจนศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้มอบโต๊ะเรียนให้จำนวน 60 ชุด นอกจากนี้กรมสามัญศึกษายังได้จัดสรรงบประมาณให้สร้าง บ้านพักครู จำนวน
2 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง และส้วมนักเรียนอีก 1 หลัง
                   
ปีการศึกษา 2520
 จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดโคกสำราญ มาทำการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน ให้อีกจำนวน 1 หลัง จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 106 ต. ให้       1 หลัง
                   
ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษายังได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ให้อีก 1 หลัง เป็นเงิน 8,108,000 บาท และต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุดอีกเป็นเงิน 288,000 บาท นอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณสร้างสระน้ำแบบ 2 ให้อีก จำนวน 1 สระ เป็นเงิน 650,000 บาท
                  
ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 117 ไร่ 87 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารเรียนแบบ 106 ต. จำนวน 1 หลัง อาคารเรียน
แบบ  216 ล. (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง  โรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง 
หอประชุม 1 หลัง  บ้านพักครู จำนวน 8 หลังและบ้านพักภารโรง 2 หลัง    เปิดทำการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายชูชาติ  จันทบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา

ข้อมูลทั่วไป
 
- โรงเรียนโคกสลุงวิทยา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
- ที่ตั้ง   134  หมู่  2   ตำบลโคกสลุง    อำเภอพัฒนานิคม   จังหวัดลพบุรี   
รหัสไปรษณีย์  15140   โทรศัพท์  036 - 483118  โทรสาร   036 – 483118   
- มีเนื้อที่   117  ไร่   87    ตารางวา
- เปิดสอน 
     ช่วงชั้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
     ช่วงชั้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6

                   

วิสัยทัศน์

วิสันทัศน์ พันธกิจ

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มีคุณธรรมนำความรู้  มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

อักษรย่อ      ค.ส.ว.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน    "เทียนส่องในปากเสือ"
ความหมาย   "แสงสว่างที่ส่องในถิ่นทุรกันดาร"

อัตลักษณ์    "อนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น"

เอกลักษณ์    "ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี)"

คำขวัญของโรงเรียน    "รักกติกา  อดกลั้น  ขยัน  สร้างสรรค์ความดี"

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    "ต้นกาสะลอง"