ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนโคกสลุงวิทยา

 

 

 

 

นายชูชาติ   จันทบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายพิเชฏฐ์   กงแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

                                                                                                                                      

                                                                          นางเพทาย   แก้วมณี                                     นายประเสริฐ   ศลสกล

                                                                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

                                                                                                             

                                                                       นางกรกนก   หาญไชยนะ                                       นายพรชัย   สีผาย

                                                        ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน              ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล