ประวัติ

ประวัติโรงเรียนโคกสลุงวิทยา

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี เขตการศึกษา 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2518  ตามความต้องการของชาวตำบลโคกสลุง
โดยมีนายบรรจง  สุขวิวัฒน์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอธิการชิ้น  จุลปัญโญ (หรือพระครูวิลาศ  คุณาธาร) เจ้าอาวาสวัดโคกสำราญ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  เปิดทำการสอนครั้งแรก ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสำราญ มีนักเรียน 16 คน ครู อาจารย์ 3 คน  นายพันธ์  อ่อนบรรจง
(ศึกษาธิการอำเภอพัฒนานิคม) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมา วันที่  15  ธันวาคม  2518  กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง
ว่าที่ร้อยตรีสมัย
  จำปาทอ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่


ปีการศึกษา  2519
  เริ่มปรับพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหนองกระเบียน หมู่ที่ ตำบลโคกสลุง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง  โดยความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาทั้งฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส และประชาชนตำบล โคกสลุง ตลอดจนศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้มอบโต๊ะเรียนให้จำนวน 60 ชุด นอกจากนี้กรมสามัญศึกษายังได้จัดสรรงบประมาณให้สร้าง บ้านพักครู จำนวน
2 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง และส้วมนักเรียนอีก 1 หลัง
                   
ปีการศึกษา 2520
 จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดโคกสำราญ มาทำการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน ให้อีกจำนวน 1 หลัง จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 106 ต. ให้       1 หลัง
                   
ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษายังได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ให้อีก 1 หลัง เป็นเงิน 8,108,000 บาท และต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุดอีกเป็นเงิน 288,000 บาท นอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณสร้างสระน้ำแบบ 2 ให้อีก จำนวน 1 สระ เป็นเงิน 650,000 บาท
                  
ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 117 ไร่ 87 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารเรียนแบบ 106 ต. จำนวน 1 หลัง อาคารเรียน
แบบ  216 ล. (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง  โรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง 
หอประชุม 1 หลัง  บ้านพักครู จำนวน 8 หลังและบ้านพักภารโรง 2 หลัง    เปิดทำการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายชูชาติ  จันทบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา

ข้อมูลทั่วไป
 
- โรงเรียนโคกสลุงวิทยา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
- ที่ตั้ง   134  หมู่  2   ตำบลโคกสลุง    อำเภอพัฒนานิคม   จังหวัดลพบุรี   
รหัสไปรษณีย์  15140   โทรศัพท์  036 - 483118  โทรสาร   036 – 483118   
- มีเนื้อที่   117  ไร่   87    ตารางวา
- เปิดสอน 
     ช่วงชั้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
     ช่วงชั้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6