ข้อมูลบุคลากร

รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโคกสลุงวิทยา

 

 

ที่

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

E-mail

 
 

1

นายชูชาติ               จันทบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

2

นายพิเชฏฐ์              กงแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

นางเพทาย              แก้วมณี

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

นายวิเชียร              ยังเจริญ

ครู

 

 

5

นายประเสริฐ           ศลสกล

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

นางสาวนงค์ลักษณ์    สิทธิทรัพย์

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

นางสายยนต์            เสือสูงเนิน

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

นางกฤษณา             ศลสกล

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

นางกรกนก              หาญไชยนะ

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

นายนิเรก                นาน้ำเชี่ยว

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

นายพรชัย               สีผาย

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12

นางสาวสุธาสินี         สอนทรัพย์

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

นางสาวอัคยา           เวฬุวนารักษ์

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14

นางสาวกชพรรณ       ลาพิมพ์

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์     เกียนแก้ง

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

16

นางสาวพิมพลอย       ปานเพชร

ครู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

17

นางสาวธัญยดา         ทาเอื้อ

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18

นางพรนภา              สุทธิสาร

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19

นางสาวปาริชาติ        ชัยวิเชียร

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20

นางสาวอารยา          นวมเพ็ชร

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

21

นายเทียนชัย            พัฒนา

ครูผู้ช่วย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

22

นางสาวจิราภรณ์       สว่างใจ

ครูผู้ช่วย

 

 

23

นายนุกูลกิจ             เนตร์ส่งศรี

ครูผู้ช่วย

 

 

24

นายสุทัศน์               ศรีแก้ว

ครูผู้ช่วย

 

 

25

นางสาววราวรรณ      ผิวทองหลาง

ครูผู้ช่วย

 

 

26

นางสาวประพัฒน์ศร   อัญไชยศรี

พนักงานราชการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

27

นางสาวพัชรินทร์       เพ็งสลุง

ครูอัตราจ้าง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

28

นายคณิต                อาจวิเศษ

ครูอัตราจ้าง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

29

นายกิตติศักดิ์           แสงนาเรียง

ครูอัตราจ้าง

 

 

30

นายพยนต์              พฤกสลุง

ช่างไม้ชั้น 4

 

 

31

นายเดชา                งานสลุง

ลูกจ้างชั่วคราว-นักการฯ